Uniwersytet  Jana Długosza w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia

4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Koło Naukowe Myśli Administracyjno-Prawnej – Uniwersytet  Jana Długosza w Częstochowie.

 

Data publikacji strony internetowej: 2018-01-02.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-25.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

-brak lub nieprawidłowy tekst alternatywny w obiektach graficznych i interakcyjnych,

-brak poprawnego wyświetlania elementów graficznych po zmianie orientacji wyświetlania strony,

-niektóre elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,

-niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,

-brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,

-niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,

-niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,

-brak udogodnień dla osób niesłyszących/niewidomych, i niedosłyszących/niedowidzących w załączonych plikach multimedialnych – pliki te podlegają wyłączeniu ze względu na opublikowanie przed 23 września 2020 roku.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Uniwersytet  Jana Długosza w Częstochowie.

 

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Podmiotowa strona została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa o zwiększonym kontraście.

Na stronie internetowej nie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Instytucją odpowiedzialną jest Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Kontakt: pon@ujd.edu.pl, tel. 34 3784304. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP – Uniwersytet  Jana Długosza w Częstochowie odpowiedzialne jest również  Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami, pon@ujd.edu.pl, tel. 34 3784304. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Siedziba Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON) znajduje się w budynku głównym Uniwersytetu Jana Długosza (UJD) w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29 na parterze (na prawo za portiernią znajdującą się przy wejściu głównym UJD).

 

Informacje na temat procedury

 

Każdy ma prawo:

-zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

-zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

-wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

-dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

-wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

-wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia informacji niedostępnej w formie alternatywnej.

Wstępne rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno ono nastąpić najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Rzecznik Praw Obywatelskich

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 00-090 Warszawa

 

E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon: 800 676 676

 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich drogą elektroniczną.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich:

Jak zgłosić się do Rzecznika Praw Obywatelskich? | Rzecznik Praw Obywatelskich (rpo.gov.pl)

 

Dostępność architektoniczna

 

Dostępność architektoniczna budynków dydaktycznych:

Częstochowa, Zbierskiego 2/4

 

Dostępność wejścia do budynku

Główne wejście do budynku dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych, podjazd jest odpowiedni dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Wejście jest oznakowane, drzwi aluminiowe, duże, z uchwytem do otwierania; dobrze oświetlone.

 

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek jest dostępny dla wszystkich, posiada dwie windy, z których jedna jest ogólnodostępna, do wszystkich pomieszczeń, z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych,  a druga przeznaczona wyłącznie dla osób niepełnosprawnych z poziomu parteru na poziom I piętra (dostęp do Auli i sal wykładowych).

 

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

W aulach zainstalowano pętle indukcyjne dla wzmocnienia głosu.

W budynku są toalety dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych

 

W części podziemnej pod budynkiem znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz jedno miejsce parkingowe ogólnodostępne na zewnątrz wzdłuż budynku od strony lewej wejścia do budynku.

 

Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

 

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości bezpośredniego skorzystania

z usługi tłumacza on-line. Konieczność wsparcia przez tłumacza migowego należy zgłosić minimum na trzy dni przed planowana wizytą.

 

Tablet z zainstalowanym programem tłumacza języka migowego jest dostępny w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Zapotrzebowanie na sprzęt należy zgłosić odpowiednio wcześniej (min. 3 dni przed terminem skorzystania)

 

Kontakt z BON: ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29,  tel. 34 3784304, e-mail: pon@ujd.edu.pl

 

Siedziba Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON) znajduje się w budynku głównym Uniwersytetu Jana Długosza (UJD) w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29 na parterze (na prawo za portiernią znajdującą się przy wejściu głównym UJD).

 

Wsparcie asystenta osób z niepełnosprawnościami (AON) i doradców edukacyjnych

oraz pozostałe formy pomocy są możliwe po uprzednim złożeniu wniosku w BON,

ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29  tel. 34 378 43 04, e-mail: pon@ujd.edu.pl

 

Siedziba Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON) znajduje się w budynku głównym Uniwersytetu Jana Długosza (UJD) w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29 na parterze (na prawo za portiernią znajdującą się przy wejściu głównym UJD).

 

Ewakuacja

Budynek  zaopatrzony jest w System Sygnalizacji Pożaru – ciągły dźwięk syreny alarmowej oraz sygnalizatory świetlne; zastosowane jest oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych; drogi ewakuacyjne są wolne od przeszkód, co pozwala osobie z ograniczeniami mobilności i percepcji na bezpieczną ewakuację. Ewakuację prowadzi Administrator obiektu wraz z wyznaczonymi przez siebie osobami pomocniczymi (ubranymi w kamizelki o mocno żółtej barwie). Jeżeli nie jest możliwe samodzielne poruszanie się, osoba niepełnosprawna winna natychmiast skontaktować się z asystentem osoby z niepełnosprawnościami (AON) nr tel. 34 3784304, podając miejsce przebywania, a następnie oczekiwać na ewakuację przez ekipę ratowniczą. W czasie pożaru nie wolno korzystać z wind osobowych.

 

­­­­­­­­­­­­­

 

Częstochowa, Waszyngtona 4/8  Rektorat, Główna Siedziba Uczelni

 

Dostępność wejścia do budynku

Wejście główne – schody z pochwytami, dla osób pełnosprawnych i z lekką dysfunkcją ruchową.

 

Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych znajduje się z boku budynku 30 m w lewo od wejścia głównego. Znajduje się tam pochylnia z kostki brukowej z poręczami. Drzwi są aluminiowe, z klamką do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.

 

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek  posiada platformę dla niepełnosprawnych z poziomu parteru na I piętro

w segmencie B – kierunek w lewo od wejścia głównego lub od strony podjazdu oraz windę

w segmencie C – kierunek w prawo od wejścia głównego, w pełni dostosowaną dla osób

z niepełnosprawnościami ruchu, słuchu, wzroku. Winda posiada informacje dotykową

w alfabecie Braille’a, elementy sterowe wewnątrz kabiny oraz zewnętrzny przycisk wezwań umieszczony na poziomie ręki osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Drzwi dźwigów zamykają się i otwierają automatycznie, posiadają czujnik zatrzymujący zamykanie jeszcze przed kontaktem fizycznym z przedmiotem lub osobą. Dźwigi wyposażone są w sygnalizację dźwiękową informującą o położeniu kabiny. Winda jest z poziomu parteru do 7 piętra.

 

Jest możliwość dostania się do większości pomieszczeń na poszczególnych piętrach

z ograniczeniem na piętrach II, III i IV – niedostępność dotyczy przejść z segmentu C do D.

 

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

W obiekcie znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.

W Auli na I piętrze zainstalowano pętlę indukcyjną dla wzmocnienia sygnału głosowego.

W budynku mieści się Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami – na parterze, kierunek

w prawo od wejścia głównego, za portiernią.

 

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych

Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone poziomo w kolorze niebieskim, wjazd na parking od strony ulicy Waszyngtona.

 

Wstęp z psem asystującym

Istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

 

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości bezpośredniego skorzystania

z usługi tłumacza on-line. Konieczność wsparcia przez tłumacza migowego należy zgłosić minimum na trzy dni przed planowaną wizytą.

 

Tablet z zainstalowanym programem tłumacza języka migowego jest dostępny w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Zapotrzebowanie na sprzęt należy zgłosić odpowiednio wcześniej (min. 3 dni przed terminem skorzystania).

 

Kontakt z BON: ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29  tel. 34 3784304, e-mail: pon@ujd.edu.pl

 

Siedziba Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON) znajduje się w budynku głównym Uniwersytetu Jana Długosza (UJD) w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29 na parterze (na prawo za portiernią znajdującą się przy wejściu głównym UJD).

 

Wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnościami (AON) i doradców edukacyjnych jest możliwe po uprzednio złożonym wniosku w BON.

 

Kontakt z BON: ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29,  tel. 34 3784304, e-mail: pon@ujd.edu.pl

Siedziba Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON) znajduje się w budynku głównym Uniwersytetu Jana Długosza (UJD) w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29 na parterze (na prawo za portiernią znajdującą się przy wejściu głównym UJD).

 

Ewakuacja

Budynek  zaopatrzony jest w System Sygnalizacji Pożaru – ciągły dźwięk syreny alarmowej oraz sygnalizatory świetlne; zastosowane jest oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych; drogi ewakuacyjne są wolne od przeszkód, co pozwala osobie z ograniczeniami mobilności i percepcji na bezpieczną ewakuację. Ewakuację prowadzi Administrator obiektu wraz z wyznaczonymi przez siebie osobami pomocniczymi (ubranymi w kamizelki o mocno żółtej barwie). Jeżeli nie jest możliwe samodzielne poruszanie się, osoba niepełnosprawna winna natychmiast skontaktować się z asystentem osoby niepełnosprawnej (AON) nr tel. 34 3784304, podając miejsce przebywania, a następnie oczekiwać na ewakuację przez ekipę ratowniczą. W czasie pożaru nie wolno korzystać z wind osobowych.

© 2013-2024 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl